PÁLYÁZATI PROGRAM

 

A projekt szakmai tartalma

Baja városában működő Cédrus Református Házasság-és Családgondozó Szolgálat három éve nyitotta meg kapuit, a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény részegységeként, a város és kistérsége polgárai, családjai, illetve minden olyan egyén és pár számára, akik életvezetési nehézségeikkel, párkapcsolati problémáikkal, gyermeknevelési kérdéseikkel nem tudnak kihez fordulni.  Egyházunkban 21 éve működik a házasság és családgondozó misszió, intézményes keretek között, s mint ilyen, a keresztyén szemlélet közvetítésével, az élő- és cselekvő hit átadásával valós megoldást nyújt a problémás élethelyzetekben.

A kötelező önkormányzati alapellátási feladatokon kívül (Családsegítő, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgálat, Mentálhigiénés központok), szolgálatunk kiemelten fontosnak tartja, a lelkigondozást, a segítségért kiáltó egyének és családok lakóhelye, valamint Intézményünk által kínált egészségügyi, foglalkoztatási, ellátási, jogszabályi lehetőségek közvetítését, tanácsadást, segítő beszélgetések folytatását. Előzőeket, nemre, korra, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, térítésmentesen biztosítja az érdeklődők számára.                                                                                                                 Időszakosan megjelenő, értékmentő, igényes kivitelezésű kiadványunk („Cédrus” lap), a házasság, a családi élet és a gyermeknevelés kérdéseit körbejáró témafelvetésével, valamint a térségben fellelhető ellátások bemutatásával és a lap díjmentes terjesztésével, szintén hozzájárul a társadalom legkisebb egységének értékként való bemutatásához.  Jelen pályázat segítségével, szeretnénk a lapot negyedévente megjelentetni és a lapszám bővítésével, minden bajai lakoshoz ingyenesen eljuttatni.

Mindezek mellet célunk, a közösségépítés, ahol a mikroközösség (a család) egysége és egészsége, a társadalom fejlődésének és alapvető értékhordozójának kulcsa lehet, amennyiben a szolgálatunkhoz forduló személyek önismereti és terápiás beszélgetések során, személyes lelki egészségükön, ennek nyomán, párkapcsolati rendszerükön, ezzel együtt életminőségükön, változatni képesek.

Hosszú távú célkitűzésként jelenik meg a nagyobb közösségek építése, amely a helyi református gyülekezet tagjai, a Cédrus Intézmény munkatársai, a Házasság-és Családgondozó Szolgálat ellátottai és az alapellátásban részesülő Idősek Klubjainak egyes tagjaiból kovácsolódna össze, a pályázat által kínált együttes tevékenységek folyamán.    A közösség megtartása is célunk, amely törekvéseket családi napok és kirándulások szervezésével, koncertek, kulturális programok, a családi életre nevelést támogató előadások, önismereti tréningeken, egyéni – és csoportos szupervízión való részvétel lehetőségeivel alakítottunk, és kívánjuk ezt folytatni, a pályázat adta kereteken belül.

Célunk és tervünk továbbá, a fenti tevékenységek kibővítése, a pályázat által megvalósítható programok által, a helyi fiatalok és kisgyermekes családok támogatása, közös programok, tréningek, önsegítő csoportok szervezésével valamint az oly sokszor nehézséget okozó gyermekfelügyelet szakszerű megszervezésével, a programsorozat alatt és azon túl is.                                                                      A közösség alakítása és megtartása, a hasonló élethelyzetből érkező személyek, önkéntes- és kölcsönös segítségadásán alapuló odafordulás volna a legfontosabb, valamint az ennek nyomán kialakuló ön-és kortárssegítő csoportok megszilárdulása.

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázat konkrét tevékenységein belül, az alábbiakat kívánjuk megvalósítani:

A támogatható tevékenységek körén belül  

1. Tevékenységcsoport                                                                                        

1.4 Gyermekfelügyelet megszervezése önkéntes és kölcsönös alapon, az idősebb generációk bevonásával is.

 Tervünk és célunk, hogy a pályázat folyamán megvalósuló előadások, tréningek, családi-és gyermeknevelési, gyermekszülés utáni új élethelyzet kialakulásával és a munkavállalással kapcsolatos fórumok során, olyan gyermekfelügyeletet hozzunk létre, melyben a Cédrus Intézmény Idősek Klubjainak önkéntes alapon jelentkező- és megfelelő egészségi állapotban lévő – tagjai, gyermekfelügyelőként vehessenek részt. Ezzel, mintegy segítve az időskori depresszió és hiábavalóság érzésének legyőzését, és növelve az idős személyek kompetenciaérzését és azt, hogy fontos és nélkülözhetetlen részei a közösségnek.  

A gyermekfelügyeletnek nagyszerű otthont adhatna az Idősek Alvégi klubja (Baja Szabadság u. 81/b.) amely épület felújított és teljesen akadálymentesített, a nyitvatartási időn túl, a pihenőhelység, átalakítható volna a pályázat által igényelhető játékpark és felszerelés segítségével, játszószobává. Ugyanebben az épületben lévő zárt, rendezett udvar, a kültéri játékokra is lehetőséget biztosít.   

1.5 Tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben

A Cédrus Intézmény Házasság-és Családgondozó Szolgálata eddig is különös hangsúlyt fektetett a meglévő házasságok megóvására, a párkapcsolati konfliktusok feltárására és lehetőség szerinti megoldására.                                                          

Emellett, a városban hiánypótlóként, a gyermeknevelési nehézségek, az életkori sajátosságokból eredő változó szükségletek és a párkapcsolati feszültségekből adódó gyermeki tünetekre is folyamatterápiás lehetőséget kínál, felhasználva a Konduktív Pedagógia, valamint a Pszichopedagógia tudományát és ezek módszereit, lehetőségeit.                                                                                       Fenti szolgálat bővítésére volna lehetőség, a fogadó órák számának növelésével illetve új munkatárs(ak) bevonásával. GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállaló, a pályázat idejére történő alkalmazásával.

 1.6 Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás

A Cédrus Református Szociális Intézmény gazdasági és munkajogi ügyekben járatos szakembere, önkéntes alapon, havi rendszerességgel, meghatározott időkeretben, előre meghirdetett időpontokban és helyszínen fogadná, a GYES-en, GYED-en lévő édesanyákat, munkanélküli fiatalokat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok közérthető módon való bemutatása, tolmácsolása és megismertetése által, segítséget nyújtson a munkába visszatérni kívánó kismamák, édesanyák, és egyének részére.  Ez a szolgáltatás hiánypótló volna városunkban, mert az állandóan változó jogszabályok miatt nehéz naprakész használható ismeretekkel elindulni új munkát, munkahelyet keresni.

 

 

2. Tevékenységcsoport

2.1 Gyermekgondozásból visszatérő szülők számára tanácsadás megszervezése a célcsoport szükségleteinek figyelembevételével

Az 1.6-os tanácsadásban részesülő célcsoport kérdőíves igényfelmérésével, megismerhetőek volnának azok a felmerülő kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják a gyermekgondozásból dolgozni visszatérő szülőket. Külső szakértők bevonásával tanácsadás keretében meghatározott időközönként volna lehetőség információ átadás szervezésére, ahol az 1.4-es pontban leírt gyermekmegőrzőt is igénybe vehetnék az érdeklődők, a tanácsadás ideje alatt, hogy zavartalanul tudjanak kérdezni és jegyzetelni.

A célcsoport megszólításában segítene, a helyi védőnőkkel való kapcsolatfelvétel, felhívó jellegű poszterek, szórólapok, információs füzetek készítése, a tanácsadás helyéről, idejéről, tartalmáról.

2.2 Tréning vagy kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra való visszatérésről, a családi élet és a munka összeegyeztethetőségéről a célcsoport szükségleteinek figyelembevételével.

Az 1.6 és a 2.1 pontban szereplő célcsoport, a 2.1-es tevékenységcsoportban leírt kérdőíves igényfelmérés alapján részt vehetne, az őket leginkább érintő kérdésekkel foglalkozó tréningeken, kompetenciafejlesztő előadássorozatokon, amely megfelelő szakember által történő (előadás, előadássorozat, tréning vagy műhelymunka) hozzásegítenék az abban résztvevő személyeket a hosszabb ideig otthon-, illetve kisgyermek mellett töltött idő utáni visszarendeződést, a nem kis kihívásokat támasztó munkaerőpiacra.

2.3 Egyéb a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések

- Játékszervező tréning

(PL 5662) akkreditált 86 órás tanfolyam, amely egy játékos élménypedagógiai alapképzés, tréningszerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és módszereinek megismertetése. Az ifi korosztály, a gyakorló kismamák és a gyermekfelügyeletben később résztvevő idősebb személyeknek is megfelelő volna ez a képzés.

- Drámapedagógia                                                                                                          

A 30 órás képzés alatt a résztvevő megismerheti azokat a drámapedagógiai módszereket, eszközöket, amelyek segítségével, gyermekeknek és fiataloknak élményszerű foglalkozásokat vezethet, családok számára szervezett rendezvényeken, táborokban.

- Családi képzések:

„Légy az otthonom” Ez az intenzív tréning jegyes-és/vagy házaspárok számára nyújt segítséget, kapcsolatuk elmélyítése céljából, három fő területre fókuszálva kapcsolaton belüli kommunikáció, kapcsolatban megjelenő dinamikák, kapcsolat spiritualitása.

- Konfliktus, konfliktusok kezelése családban, kapcsolatokban,

20 órás tréning egyéneknek, pároknak, családoknak

- Munkaerőpiaci integrációs program 30 órában                                                         

A munkaerőpiacról gyermeknevelésre vállalkozva hosszabb időszakra kieső munkavállalók munkaerő piaci és reszocializációs és integrációs programja, csoportdinamikus és tréning módszerekkel.

 Fenti képzések mindegyike pozitívan befolyásolhatná a célcsoport, napi nehézségeinek, konfliktusforrásainak megoldási lehetőségét. A többféle képzés más-más korcsoportot szólíthat meg. A tanfolyamokon párban résztvevő személyek között a „mi tudat” erősödése, a házasságért, párkapcsolatért való közös tevékenykedés új távlatokat nyit meg a közös jövőt illetően.

 

 

3. Tevékenységcsoport

3.1 Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek, foglalkozások

A Cédrus Házasság-és Családgondozó Szolgálatának kliensei körében, illetve az előzőekben leírt munkahelypiacra visszatérni kívánó kismamák és családtagjaik számára, a pályázat ideje alatt, külső szakember vezetésével megvalósuló csoportos tréningeken, lehetőség volna, a legtöbbször felmerülő és/vagy visszatérő, a családi életben fennakadást okozó események, helyzetek, kommunikációs és viselkedési problémák feltárására, közös feldolgozására.                                                                                              

A tréning ideje alatt a gyermekfelügyeletet, az 1.4 -es pontban foglaltak alapján lehetne megoldani.

3.2 Felelős párkapcsolati attitűd támogatása: kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások a férfi-női kapcsolatokkal, családtervezéssel kapcsolatos kérdésekben

A Cédrus Református Szociális Intézmény, valamint a bajai Szent László ÁMK gimnáziumának tagjai között már elindult egy párbeszéd, az Egy(MÁS)közt pályázat során. Ezáltal több kamasszal ismerkedhettünk meg a közös kirándulások, filmvetítések, előadások és tréningek nyújtotta lehetőségek által. Ezt a kapcsolatot folytatandó, lehetőség nyílna a pályázatban résztvevő, vagy az érdeklődő fiatalok közvetlenebb megismerésére, az őket foglalkoztató párkapcsolati kérdések feltárására, a félelmeik, gátlásaik oldására, megfelelő szakember irányítása alatt lévő foglalkozások által. (A tréningekbe bevonhatnánk az idősebb korosztályt is ezzel megismerve a két ellentétes póluson lévő korosztály véleményét és nézőpontját ugyanarról a témakörről, valamint érdekütköztetésekkel, vitafórumokkal tarkítva a foglalkozások menetét).

A Családgondozó Szolgálat kliensköre bővülhetne a fenti célok megvalósulása által és a „magára hagyott”, kamasz korosztály, illetve a fiatal felnőttek is eljuthatnának a tréningeket követően egy-egy segítő beszélgetésre, kapaszkodót jelentő, őszinte alkalomra.

3.6 Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, programok eseti vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben résztvevő célcsoporttagok számára.

Lehetőség volna a célcsoport számára közös családi kerékpártúrák, szabadidős programok, gyermeknapok, esetleg több napot érintő gyermekes hétvégi kirándulások szervezésére, ahol a pihenés, kikapcsolódás és az új élmények együttes megélése által megszilárdulhatna és erősödhetne az a közösség, amelyet a pályázat végeztével is együtt szeretnénk tartani.

Ezeken a túrákon, kirándulásokon lehetőség volna a kortársak közvetlenebb megismerésére, a csoporttagok hivatásából adódó és annak megfelelő foglalkozások, vetélkedők, játékok, programok, előadások, közös éneklések, sütési-főzési különlegességek megvalósításához.

 

3.7 Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok készítése terjesztése

A Cédrus újság immár 3 alkalommal jelent meg (ld.1.sz. Melléklet), pályázati támogatásokból városunkban. A lap alcímében és tartalmában is megfogalmazta azt, amit a kiadványt életre hívók, és a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény, profiljából eredendően, igazán fontosnak tart:

Házasság, Család, Gyermeknevelés, Szociális gondoskodás

Szeretnénk, ha kiadványunk továbbra is életben maradhatna és gyermeknevelési témakörökről, a családi élet szépségeiről és nehézségeiről adhatna hírt. Az újság színvonalas fotográfiáival, festmény és egyéb illusztrációival, a lokálisan, némely esetben országosan ismert cikkezőivel, a sokakat érintő témafelvetéssel, értékmentő és értékközvetítő lapként jelenhetett meg, eddig ingyenesen.                                                                                                                                                                          

Szeretnénk, ha a pályázat által lehetőség volna, a lap negyedévenkénti megjelenésére-és minden bajai lakoshoz díjmentesen történő eljuttatására.

A következő szám alkalmával, a gyerekek és a gyermeki világ köré fonódna a cikk tartalmi fonala. Tervezzük továbbá egy gyermekrajzpályázat (Családom és én címmel) megszervezését, amely szintén kiváló közösségi alkalom lehetne a kisgyermekes családok találkozására, együttes minőségi idő eltöltésére, játszóház és vidám családi délután szervezésére. 

3.8 Egyéb a családi közösségek építését szolgáló programok, rendezvények

A Cédrus Intézmény Házasság-és Családgondozó Szolgálata által szervezett Családi nap 2010. májusában városszerte, poszterek, a helyi média, valamint a világháló segítségével adta hírül, hogy szeretettel hív-és vár minden olyan családot, akik szívesen vennének részt, egy zenés-családi napon, ahol helyi kórusok, zenészek, énekegyüttesek, hangszeres virtuózok léptek fel.

A pályázat során, szeretnénk újabb családi napot lebonyolítani, ahol a helyi zenészek, dalolók, verselők, családi zenekarok, önjelölt szavaló gyermekművészek, családi közösségben és baráti közönség előtt léphetnek fel.                                                                 

A célcsoport összetartozását erősíthetné egy ilyen alkalom, ahol nem csak a kisgyermekes családok, hanem az idősebb korosztály is megjelenhetne, gyakorló nagymamaként, papaként gyermekfelügyelőként, házigazdaként, vendéglátóként, akár fellépőként is.

 

A programok megvalósítása során alkalmazott megközelítésmódok, módszerek

Pályázatunkban szeretnénk olyan érdekes, hasznos, értékes programokat, rendezvényeket, információcserére és ismeretbővítésre alkalmat adó rendezvényeket megvalósítani, amelynek elsődleges célja a család, mint érték kiemelése. Emellett a pályázatban résztvevő személyek között nem csak eseti, hanem állandósuló, folytonossá váló párbeszéd, és egymással való kapcsolattartás, ami a leginkább fontos.  Egyfajta közösséget adhat a más családokkal történő együttműködés, illetve a fiatal és idős generáció közös, vélemény ütköztető, válaszkereső alkalmain való részvétel.                                                                       

A pályázat során alkalmazott módszerek:

-          egyéni- és csoportos beszélgetések

-          egyéni- és csoportos szupervízió

-          egyéni- és csoportos képzések, tréningek, tanfolyamok

-          tanácsadás, információnyújtás meghatározott, a célcsoport igényeire reflektáló témákat illetően

-          rendszeres, segítő, terápiás beszélgetések, mentálhigiénés támogatás, házasság- és családgondozás