Idősek Otthona

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza bentlakásos elhelyezést biztosító intézmény

Az otthon a város központjában található, könnyen megközelíthető.
Az eredeti épület 1840-ben épült, amely a zsidó hitközség kórház és szegényházának adott otthont.
2014-2015 év során lezajlott pályázatok eredménye képpen lehetőség nyílt tágas, biztonságos, akadálymentesített, igényes épületben magas színvonalon folyó szakmai munka biztosítására.
A 85 férőhelyes idősek otthonában és az 5 férőhelyes időskorúak gondozóházában egyénre szabott ápolás-gondozás folyik, rendszeres foglalkoztatás és hitéleti tevékenység gyakorlásának lehetősége mellett.

A teljes körű ellátás keretében intézményünk biztosítja:
a napi háromszori étkezést (szükség szerinti diétát),
ruházattal/textíliával való ellátást, mindezek mosását és javítását,
az egészségügyi ellátást (napi 24 órás nővéri felügyeletet, heti 2 x 2 óra orvosi ellátást),
szakápolást jogszabályban meghatározott szakmai tevékenységek körében
a mentális gondozást, a konfliktushelyzetek megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést,
a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását, az egyéni és csoportos foglalkozások megszervezését, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltése érdekében,
a lakhatás feltételeit,
a hitélet gyakorlását (bibliaórák, istentiszteletek)

Intézményünk szolgáltatásának célja
Otthont teremt elsősorban azoknak az időseknek és azon, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévét betöltött személyeknek, kiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, nincs hozzátartozója, vagy családtagja(i) nem tudják megoldani gondozását, ápolását.
Ha az ellátást igénybe vevő személy esetében dementia körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, ellátásáról sajátos ápolást biztosító részlegen gondoskodunk.
Az intézmény olyan személyre szóló gondozást, ápolást biztosít az ellátást igénybevevők számára, ahol
az emberi méltóság tiszteletben tartása,
a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése
a békés, nyugodt élet megteremtése a cél.

Az intézmény feladatai

Az intézmény ellátási területe
Intézményünk Baja város közigazgatási területén élő idős emberek számára nyújt szolgáltatást az igénylő vagy törvényes képviselője önkéntes kérelme alapján.

Az ellátás igénybevételének módja
Idősek Otthonában és Időskorúak Gondozóházában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személy látható el.
Idősek Otthonában és az Idősek Gondozóházában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes és 4 óra gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú intézményben nem biztosítható.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
A szociális ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A benyújtott kérelem alapján a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, amelynek során a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti egyéb körülmények fennállását.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Ha az ellátást igénylő gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a 4 órát és az idősotthoni elhelyezést egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. Az intézményvezető a 1993. évi III. törvény 20. §-a szerinti nyilvántartást vezeti.
A bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozást kell végezni. Az előgondozást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet alapján végzi a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy. Az előgondozás során felmérésre kerül az ellátást igénylő mentális, fizikai és szociális állapota. Ezt követően az intézmény vezetője dönt az ellátást kérők elhelyezéséről, illetve az elhelyezés sorrendjéről.
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg, melyről szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével idősek otthonában történő elhelyezés esetén határozatlan idejű „Megállapodás”-t köt. Az Időskorúak Gondozóháza esetében a “Megállapodás” megkötése határozott (1 éves) időtartamra szól, melynek meghosszabbítása intézményvezetői jogkört gyakorló Intézményvezető hatásköre.

 

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.